INCEPTION TECHNOLOGY CO., LTD. (HEAD OFFICE)
1760 Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong Bangkok 10260
Ph: 02 003 4043

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการ PAYPAY ของบริษัทฯ (“บริการ”) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.paypay.asia หรือแอปพลิเคชั่น PAYPAY (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียด
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทางหรือกระบวนการ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านผ่านการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ การใช้บริการ การเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และการติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีที่ท่านเปิดกับบุคคลที่สาม เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
  เช่น Facebook Line Instagram เป็นต้น หากท่านให้อนุญาตการเชื่อมโยงบัญชีดังกล่าว 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)
หากบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอม หรือตามที่กฎหมายอนุญาต

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อและนามสกุล เพศ อายุ วันเกิด สถานที่เกิด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ อาชีพ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน การศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการพิสูจน์ตัวตน
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ชื่อผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ชื่อผู้ใช้ Facebook Instagram หรือ Line ID)
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน เช่น รายละเอียดการซื้อขาย สถานะของธุรกรรม ประวัติการซื้อขาย การชำระเงิน และการเข้าใช้บริการ 
 • ข้อมูลทางการเงินและทางธนาคาร เช่น ข้อมูลสินทรัพย์สุทธิ รายได้ การใช้จ่าย ประวัติข้อมูลเครดิต บัญชีธนาคาร และรายการธุรกรรมทางธนาคาร 
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ประวัติการเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม รูปแบบ หรือข้อมูลที่เป็นการเฉพาะตัวอื่น ๆ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายของท่าน (IP Address) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขดังกล่าว
 • การบันทึกเสียง เช่น การบันทึกเสียงเมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ 
 • ข้อมูลการสื่อสาร เช่น การสนทนาระหว่างท่านกับผู้ใช้บริการอื่นผ่านการสนทนาบนแพลตฟอร์ม (Chat) และการติดต่อบริษัทฯ ผ่านโทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่น
 • ข้อมูลที่ท่านให้โดยสมัครใจ เช่น ความคิดเห็นส่วนตัวที่ท่านได้เปิดเผยกับบริษัทฯ คำติชม หรือการตอบแบบสำรวจของบริษัทฯ

 

คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการ ของท่าน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการ ของท่าน คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเบราว์เซอร์หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามที่ท่านให้อนุญาต ซึ่งคุกกี้เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่าน อุปกรณ์ของท่าน วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการ จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรม อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยคุกกี้สามารถจดจำและแยกแยะท่านจากผู้ใช้บริการท่านอื่น และช่วยให้ บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และบรรเทาความเสี่ยง ป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและ ความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดี หากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการได้เต็มประสิทธิภาพ

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจนกว่าจะไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนานกว่านั้นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ 
 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับ
  บริษัทฯ
 • เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงและพัฒนาบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่จะมีในอนาคต 
 • เพื่อการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ
 • เพื่อบริหารความเสี่ยงและปกป้องแพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการ เช่น ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง ทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ฟอกเงิน เป็นต้น
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำขอของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกรมสรรพากร หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็นต้น
 • เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทฯ มีการขอเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ 
 • เป็นการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับ
  การศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราว ให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

 • บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ 
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ/หรือ แก่ท่าน เช่น ผู้ให้บริการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือยืนยันตัวตน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร และบุคคลใด ๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 • บุคคลภายนอกเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
 • บุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ
  การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน

 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
บริษัทฯ อาจโอน เก็บรักษา ประมวลผล และ/หรือจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายนอกประเทศไทยเท่าที่จำเป็น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากประเทศผู้รับไม่มีระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานที่ไม่เหมาะสมเพียงพอดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านก่อนการโอนข้อมูลดังกล่าว
 

สิทธิของท่าน

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน
  ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (right of access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้
  บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบหรือ
  ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
  • (ก) ไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 
  • (ข) ท่านได้เพิกถอนความยินยอมที่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลอีกต่อไป 
  • (ค) ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งประมวลผลโดยใช้ฐานผลประโยชน์โดยชอบธรรม และ 
  • (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลโดยมิชอบโดยกฎหมาย 
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restrict processing) ท่านมีสิทธิในการขอให้
  บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้กันโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติซึ่งสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีอัตโนมัติ
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ ที่กระทำโดยใช้ฐานผลประโยชน์โดยชอบธรรม เว้นแต่ว่า 
  • (ก) บริษัทฯ มีฐานผลประโยชน์โดยชอบธรรมที่สูงกว่า หรือ 
  •  
  • (ข) การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อก่อตั้ง การปฏิบัติตามหรือการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน
   เพื่อวัตถุประสงค์การตลาด
 • สิทธิในการยื่นคำร้องเรียน (right to lodge a complaint) ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณีบริษัทฯ อาจมี
เหตุจำเป็นให้ต้องปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

 
เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
บริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เท่านั้น ดังนั้น ในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านควรอ่านประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบังคับใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.paypay.asia หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เช่น โดยทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ
 

ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทฯ :  บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด 

ที่อยู่ : 1760 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ของบริษัทฯ :  www.paypay.asia 

อีเมล : support@paypay.asia 

โทรศัพท์ : 02-003-4043

 

We use cookies to give you the best experience.