INCEPTION TECHNOLOGY CO., LTD. (HEAD OFFICE)
1760 Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong Bangkok 10260
Ph: 02 003 4043

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ PAYPAY

ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ยินดีต้อนรับสู่บริการ PAYPAY

เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลง เงื่อนไข หรือนโยบายเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวและถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไขการให้บริการ”)
เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) และ ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) เพื่อระบุข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ PAYPAY (เพย์เพย์”)  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ และคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ 

1. ในเงื่อนไขฉบับนี้คำว่า

1.1 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ขาย หรือผู้ซื้อ แล้วแต่กรณี

1.2 กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) หมายถึง e-Wallet รวมถึงคำว่ากระเป๋าเงินในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ โดยมิได้หมายถึงบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ

1.3 เว็บไซต์ (Website) หมายถึง www.paypay.asia หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

1.4 แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง แอปพลิเคชัน PAYPAY

1.5 วัน (Calendar Day) หมายถึง วันตามปฏิทิน

1.6 วันทำการ (Working Day) หมายถึง วันทำการของบริษัทฯ หรือวันทำการของบุคคลภายนอก 

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 การเปิดบัญชีถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมโดยสมัครใจที่จะใช้บริการและปฏิบัติตามและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ 

2.2 บริษัทฯ อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และให้เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขมีผลทันทีที่
ถูกประกาศบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้
การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขแต่ละครั้งแล้ว 

2.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง จำกัดการเข้าถึง หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการสามารถยุติการเข้าใช้บริการหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การยุติการเข้าใช้บริการหรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการจะไม่มีผลกระทบถึงรายการที่ผู้ใช้บริการได้เข้าทำก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องที่ยังคงมีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกประการ

2.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ 

3. บริการ PAYPAY

3.1 PAYPAY คือ บริการการชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PAYPAY เพื่ออำนวย
ความสะดวกรวดเร็วในการชำระและรับชำระเงินสำหรับการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Line หรือ Instagram เป็นต้น ผ่านช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการร้านค้าและคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ
อาจให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

3.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการชำระเงิน และทํารายการตามคําสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ถือว่าบริษัทฯ กระทำการดังกล่าวในฐานะคู่สัญญาหรือผูกพันตามสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการรายอื่น เช่น สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่อย่างใด

4. คุณสมบัติและบัญชีผู้ใช้บริการ

4.1 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

4.1.1 ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีขึ้นไป และเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความยินยอมตามกฎหมายในการสมัครและใช้บริการจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมและไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ  

4.1.2 ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลจะต้องจัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เข้าใช้บริการหรือผู้ที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ แทนนิติบุคคล จะต้องเป็น
ผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การเปิดบัญชี 

4.2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดบัญชีผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ เพื่อใช้บริการและทํารายการ
ต่าง ๆ โดยมีประเภทของบัญชีเพื่อการใช้งาน ดังนี้ 

(1) บัญชีผู้ขาย สำหรับผู้ขายสินค้าหรือบริการซึ่งรองรับการขายทั้งในรูปแบบครั้งคราวและรูปแบบร้านค้า 

(2) บัญชีผู้ซื้อ สำหรับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งรองรับการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ  และการโอนเงินรูปแบบต่าง ๆ หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจ
มีเพิ่มเติมในอนาคต

4.2.2 ในการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลและ
แนบเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งกำหนดตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ เป็นรหัสผ่าน (“รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทำรายการต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการและรหัสผ่านได้ในภายหลังตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

4.2.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการหนึ่งบัญชี ต่อหนึ่งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้ใช้บริการเท่านั้น 

4.3 การใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการ

4.3.1 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะต้องไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ

4.3.2 การทํารายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และ
มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเองทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนับแต่เวลาที่มีการยืนยันทำรายการในครั้งนั้น ๆ 

4.3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใด ๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการโดยการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ 

4.3.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชี และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ของตนให้เป็นปัจจุบัน 

4.3.5 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบว่าตนได้ออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน
แต่ละครั้ง 

4.4 การปิดบัญชี

4.4.1 ผู้ใช้บริการสามารถปิดบัญชีผู้ใช้บริการของตนเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชัน PAYPAY และจะต้องดำเนินการถอนเงิน (หากมี) ออกให้หมดก่อนการปิดบัญชีเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดต่อภาระผูกพันหรือหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้บริการแม้ว่าบัญชีผู้ใช้บริการจะถูกปิดไปแล้ว
ก็ตาม

4.4.2 บริษัทฯ อาจระงับหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการปิดบัญชีได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อหลีกเลี่ยงหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยบริษัทฯ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีรายการ ข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่รอหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3) บัญชีผู้ใช้บริการอยู่ภายใต้การจำกัดการใช้งาน หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดตามดุลพินิจของบริษัทฯ 

4.4.3 บริษัทฯ มีสิทธิระงับหรือยกเลิกการทำรายการหรือการใช้งานใด ๆ รวมถึงปิดบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยมิจำเป็นต้องแจ้งหรือรับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ใช้บริการไม่ได้เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการเป็นระยะเวลา 12 เดือนต่อเนื่องกัน กรณีนี้ หากผู้ใช้บริการมียอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ (หากมี) ภายใน
45
วันทำการ แต่หากผู้ใช้บริการไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารไว้ และเมื่อทราบเรื่องการถูกปิดบัญชีเมื่อใด ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะต้องติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อขอเงินคืน (หากมี) โดยพิจารณาและคืนเงินให้ ภายใน 45 วันทำการ  

(2) ผู้ใช้บริการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ
ของเงื่อนไขการให้บริการ 

(3) ผู้ใช้บริการเปิดหรือใช้บัญชี หรือทำรายการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอก  หรือมีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการ 

(4) เมื่อบริษัทฯ พบความผิดปกติหรือความผิดพลาดในการใช้บริการหรือ
ทำรายการใด ๆ

(5) กรณีข้อ (2)-(4) หากบริษัทฯ ระงับหรือยกเลิกการทำรายการหรือใช้งาน   ใด ๆ รวมถึงปิดบัญชีของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ยังคงครอบครองเงินของผู้ใช้บริการดังกล่าวจนกว่าผู้ใช้บริการจะทราบเรื่องและติดต่อเข้ามา
เพื่อขอดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปให้แล้วเสร็จ เช่น การไกล่เกลี่ย กระบวนการทางศาล เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าวภายหลัง
เมื่อสิ้นสุดเหตุที่อาจเกี่ยวข้องทั้งสิ้น หลังจากเกิดกรณี (2)-(4)

4.4.4 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบในภาระผูกพันหรือหนี้ทั้งหมดของผู้ใช้บริการ หรือความเสียหายใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการระงับหรือยกเลิกการทำรายการหรือการใช้งาน และ/หรือการปิดบัญชีผู้ใช้บริการตามที่ระบุข้างต้น 

5. เงื่อนไขการใช้บริการ

5.1 เงื่อนไขทั่วไป

5.1.1 ในการใช้บริการหรือในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการจะไม่

(1) ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อกำหนดหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ 

(2) ละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า 

(3) ละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของผู้อื่น

(4) เผยแพร่ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ฉ้อฉล หลอกลวง หรืออาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่น 

(5) เปิดหรือมีบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี เพื่อกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ 

(6) ใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจส่งผลความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก หรือการให้บริการ

5.1.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อทำรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) สิ่งเสพติด อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือสารที่อยู่ภายใต้
การควบคุมบางชนิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค

(2) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สารเสพติด และยาสูบ ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

(3) สินค้าที่ยุยง ส่งเสริม อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นให้
เข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

(4) สินค้าที่เข้าข่ายลามกอนาจาร สื่อ วัสดุหรือบริการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

(5) สินค้าที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดก็ตาม 

(6) เงินตราไทยและต่างประเทศ เงินดิจิทัล ธนบัตรรัฐบาลไทย เหรียญสำหรับการสะสม หุ้น หลักทรัพย์อื่น ๆ และแสตมป์

(7) สินค้าซึ่งการซื้อขายขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

(8) เครื่องดื่มหรืออาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน และเครื่องมือแพทย์

(9) สินค้าที่ติดฉลากปลอม หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือจากการกระทำความผิด

(10) กระสุน อาวุธปืน หรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมบางประเภทสำหรับอาวุธปืน หรือ 

(11) อาวุธบางประเภทหรือมีดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายที่บังคับใช้

5.1.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ พิสูจน์ทราบตัวตน พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง รวมถึงรายงาน เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือรายการของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกําหนด  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือบริษัทฯ ไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนหรือข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ระงับหรืองดเว้นการให้บริการหรือการทำรายการใด ๆ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ให้ข้อมูลและแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง 

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ขาย

นอกเหนือจากเงื่อนไขทั่วไปตามข้อ 4.1 ผู้ใช้บริการที่ได้เปิดใช้งานบัญชีผู้ขาย จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

5.2.1 ในกรณีสินค้าที่ขายหรือบริการมีข้อจำกัดในการขาย นำเข้า หรือโฆษณา ผู้ขายต้องได้รับใบอนุญาต และ/หรือ การขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและครบถ้วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถนำมาขายผ่านบริการ PAYPAY

5.2.2 สินค้าหรือบริการที่ขายต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ใช่สินค้าต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1.2 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

5.2.3 ผู้ขายต้องตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกับผู้ซื้อ รวมถึงแสดงราคาสินค้าหรือบริการ ค่าจัดส่ง และค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

5.2.4 ผู้ขายมีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ (แล้วแต่กรณี)

5.2.5 ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบชำระค่าภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมด รวมถึง
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่นำเข้า โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือ
ให้คำแนะนำใด ๆ

5.3 การดำเนินการโดยบริษัทฯ ในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อหรือได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการระงับ
การให้บริการ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้บริการ หรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ตลอดจนระงับการจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือดำเนินการอื่นใดที่บริษัทฯ พิจารณาว่า
มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

6. การซื้อขายสินค้าผ่านระบบ PAYPAY 

6.1 ผู้ขายต้องเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน PAYPAY และสร้างลิงก์ชำระเงิน (Payment Link) โดยระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เช่น รายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ ราคา ระยะเวลาการจัดส่ง เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นต้น และสร้างลิงก์ชำระเงิน (Payment Link) เพื่อให้ผู้ขายนำส่งต่อให้กับผู้ซื้อเพื่อทำการชำระเงินต่อไป

6.2 เมื่อผู้ซื้อได้รับลิงก์ชำระเงิน (Payment Link) ผู้ซื้อต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบหรือแจ้งให้ผู้ขายแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการซื้อขาย และเมื่อทั้งผู้ขายและผู้ซื้อได้ยืนยันความถูกต้อง ผู้ซื้อสามารถชำระเงินตามรายละเอียดที่ได้รับจาก Payment Link ต่อไป

7. การชำระเงิน

7.1 ผู้ขายสามารถรับชำระเงินและผู้ซื้อสามารถชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ

ช่องทางการชำระเงินในประเทศ 

(1) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิตในเครือ VISA, Mastercard, JCB AMEX และ Union Pay

(2) บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคาร (Mobile Banking) หรือธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคาร

(3) ชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ได้แก่ Love Wallet หรือ พันธมิตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาจให้บริการเพิ่มเติม
ในอนาคต ซึ่งผู้ใช้บริการได้เปิดใช้หรือลงทะเบียนบัญชีไว้

(4) ช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ ที่อาจให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

7.2 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการชำระเงินที่ผิดพลาดซึ่งเป็นเหตุ
มาจากผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ใช้บริการระบุจำนวนเงินผิดพลาดหรือชำระเงินให้ผิดบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจติดต่อผู้ใช้บริการอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อแก้ไขรายการชำระเงิน
ที่ผิดพลาดดังกล่าว โดยผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

7.3 ผลสิ้นของการชำระเงิน แบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้ 

7.3.1 สำหรับผู้ขาย ผลสิ้นสุดการชำระเงินเมื่อผู้ซื้อดำเนินการชำระเงินและกดยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการ ระบบ PAYPAY มีการโอนเงินที่ได้รับจากผู้ซื้อไปยังบัญชีธนาคารของผู้ขาย และระบบจะทำการส่ง SMS หรือแจ้งเตือนไปยังแอปพลิ
เคชัน PAYPAY ของผู้ขายเมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อย

7.3.2 สำหรับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินมายังระบบของ PAYPAY ระบบจะทำการยืนยันว่าได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ซื้อผ่านการแสดงและแจ้งเตือนบนหน้าแอปพลิเคชัน PAYPAY โดยจะได้รับผลสิ้นสุดการชำระเงินเมื่อผู้ซื้อกดยืนยันการได้รับสินค้าและไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS และแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน PAYPAY ของผู้ซื้อ 

หาก ผู้ซื้อไม่ยอมรับสินค้าหรือกดข้อเปิดข้อพิพาท ทางผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงเจรจากันให้เรียบร้อย โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น
แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูล ส่งมอบข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีการร้องขอ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

8. ค่าธรรมเนียม

8.1 ค่าธรรมเนียมการให้บริการขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการ เลือกในการชำระเงิน ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุใน ตารางค่าธรรมเนียม

ตารางค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

  ค่าธรรมเนียมในการให้บริการขึ้นกับช่องทางการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อสินค้าเลือกในหารชำระเงิน โดยมีฐานค่าธรรมเนียม ดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน บริการภายในประเทศ

ค่าบริการ (ต่อรายการ)

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

VISA

ร้อยละ 3.29 ของขนาดธุรกรรม

MasterCard

ร้อยละ 3.29 ของขนาดธุรกรรม

JCB

ร้อยละ 3.29 ของขนาดธุรกรรม

Union Pay

ร้อยละ 3.29 ของขนาดธุรกรรม

ช่องทางธนาคาร

Prompt pay 

ร้อยละ 3 ของขนาดธุรกรรม

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด การเจรจากับร้านค้าแต่ละราย

3. บริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามรอบบัญชีเข้าบัญชัธนาคารของผู้ขายแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะสรุปยอดรายได้ขอผู้ขาย และโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ขายนำส่งมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

8.2 ผู้ขายมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ขายยินยอมให้บริษัทฯ หักค่าธรรมเนียม รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ (หากมี) จากค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ขายก่อนที่บริษัทฯ จะโอนยอดคงเหลือให้แก่ผู้ขาย 

9. การจัดส่งสินค้า

9.1 เมื่อระบบได้แสดงสถานะการชำระเงินของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้ขายจะต้องจัดส่งสินค้าหรือบริการตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการตามที่อยู่และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าหรือบริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ขายและผู้ซื้อได้ตกลงกัน

9.2 ผู้ขายจะต้องแจ้งรายละเอียดการจัดส่ง รวมถึงชื่อผู้ขนส่ง หมายเลขติดตาม (Tracking number) เข้าสู่ระบบทันทีหลังจากที่ได้จัดส่งสินค้าหรือบริการแล้ว เพื่อให้บริษัทฯ และผู้ซื้อสามารถติดตามการจัดส่งสินค้าหรือบริการได้ 

9.3 ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดำเนินการให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน 

9.4 เมื่อการจัดส่งสินค้าหรือบริการสำเร็จ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อเพื่อให้ยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการต่อไป 

9.5 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเกี่ยวกับจัดส่งสินค้าหรือบริการ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของสินค้าหรือบริการที่จัดส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่อาจเกิดการจัดส่งสินค้าหรือบริการ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม การสูญหาย การส่งมอบชักช้า และ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสินค้าหรือบริการที่จัดส่ง
แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดต่อผู้ขนส่งเพื่อแก้ไขหรือยุติข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเอง 

9.6 ในกรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือส่งออกจากประเทศไทย สินค้าดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจข้อจำกัดเช่นว่านั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าว

10. [กระเป๋าเงิน PAYPAY (PAYPAY WALLET)

10.1 กระเป๋าเงินสำหรับผู้ขาย (PAYPAY WALLET FOR SELLER BALANCE)

10.1 บริษัทฯ ให้บริการกระเป๋าเงินสำหรับผู้ขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายในการรับเงินจากการขายสินค้าหรือบริการ 

10.2 ผู้ขายต้องเปิดใช้บัญชีกระเป๋าเงินและ บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการหลังหักค่าธรรมเนียม รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม             อื่น ๆ (หากมี) เข้ากระเป๋าเงินของผู้ขายภายระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ทั้งนี้ กระเป๋าเงินของผู้ขายจะแสดงยอดจำนวนเงินที่ผู้ขายมีอยู่ ซึ่งรวมถึงยอดเงินที่ผู้ขายจะได้รับจากผู้ซื้อ
หากการส่งสินค้าเสร็จสมบูรณ์และผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้าหรือบริการ

10.2 กระเป๋าเงินสำหรับผู้ซื้อ (PAYPAY WALLET FOR BUYER BALANCE) 

10.2.1 บริษัทฯ ให้บริการกระเป๋าเงินสำหรับผู้ซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อในการจัดเก็บเงินโดยผู้ซื้อสามารถเปิดใช้บัญชีกระเป๋าเงิน เพื่อชำระเงินหรือรับเงินคืนจากการซื้อสินค้าหรือบริการได้  

10.2.2 ผู้ซื้อสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบริษัทฯ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจถูกเรียกเก็บโดยธนาคารสำหรับการเติมเงินดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการทำรายการ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เงินในบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ไม่เพียงพอสำหรับการเติมเงิน 

(2) ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินมีไม่เพียงพอสำหรับทำรายการ

10.3 การถอนเงิน

10.3.1 ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำขอถอนจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินไปยังบัญชีธนาคารผู้ใช้บริการผูกไว้ โดยที่บริษัทฯ จะโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน
2
วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอถอนเงิน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำขอถอนเงินเมื่อได้ยื่นคำขอถอนเงินแล้ว  

10.3.2 บริษัทฯ มีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการถอนเงิน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ถูกปฎิเสธการรับโอนเงินจากธนาคารที่บัญชีผู้ใช้บริการผูกอยู่

(2) จำนวนเงินในกระเป๋าเงินไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่ขอถอนเงิน

11. PAYPAY GUARANTEE 

11.1 PAYPAY GUARANTEE มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงของผู้ซื้อจากการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการแล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ในบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินทุนของบริษัทฯ และจะโอนเงิน ค่าสินค้าหรือบริการให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ขายตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ [และ/หรือกระเป๋าเงินสำหรับผู้ขาย] ในกรณีต่อไปนี้ 

11.1.1 เมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย บริษัทฯ จะโอนเงินให้กับผู้ขาย ไม่ว่าจะให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ขายตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ [และ/หรือกระเป๋าเงินสำหรับผู้ขาย] ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการยืนยันจาก
ผู้ซื้อ

11.1.2 เมื่อพ้นระยะเวลา 7 วัน (“ระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE”) นับจากวันที่ระบบได้แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อไม่ได้ยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE
บริษัทฯ จะโอนเงินให้กับผู้ขาย ไม่ว่าจะให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ขายตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ [และ/หรือกระเป๋าเงินสำหรับผู้ขาย] ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อขอขยายระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE ได้ไม่เกิน 3 วัน โดยยื่น
คำขอต่อบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชันภายในระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE  

11.1.3 ในกรณีที่การยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่อผู้ขายภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดตามระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE และผู้ขายเป็นฝ่ายชนะข้อพิพาทดังกล่าว บริษัทฯ จะโอนเงินให้กับผู้ขายภายใน 10 วันทำการ นับแต่ผู้ขายแจ้งผลข้อพิพาทให้แก่บริษัทฯ ทราบ 

11.1.4 ในกรณีที่การยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่อผู้ขายภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดตามระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE และผู้ซื้อเป็นฝ่ายชนะ
ข้อพิพาทดังกล่าว บริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อภายใน 10 วันทำการ นับแต่
ผู้ซื้อแจ้งผลข้อพิพาทให้แก่บริษัทฯ ทราบ 

  ทั้งนี้ การชนะข้อพิพาท จะหมายรวมถึง การชนะการไกล่เกลี่ยระหว่างกันไม่ว่าจะมี   
 
คนกลางหรือไม่ การยอมความ กระบวนการทางศาล หรือกรณีอื่นใด ซึ่งเป็นกระบวนการที่
 
ผู้ใช้บริการฝ่ายหนึ่งแสดงให้เห็นว่าตนเป็นฝ่ายชนะข้อพิพาท โดยฝ่ายที่ชนะข้อพิพาทจะต้อง
 
แสดงหลักฐานอันน่าเชื่อถือที่พิสูจน์การชนะข้อพิพาทดังกล่าวและแสดงให้ทราบว่าอีกฝ่าย
 
รับรู้ถึงการชนะข้อพิพาทนั้น ๆ ต่อบริษัทฯ ด้วย

11.2 PAYPAY GUARANTEE จะให้คุ้มครองเมื่อมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด 

11.3 PAYPAY GUARANTEE จะใช้บังคับสำหรับผู้ซื้อที่ได้ชำระเงินผ่านช่องทางที่จัดไว้ให้ โดยบริษัทฯ เท่านั้น การดำเนินการชำระเงินค่าซื้สินค้ากันเองโดยตรงแบบออฟไลน์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ PAYPAY GUARANTEE นี้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอน ธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชัน PAYPAY จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขฉบับนี้

12. การยกเลิก และการคืนเงิน 

12.1 การยกเลิกคำสั่งซื้อ 

12.1.1 ในกรณีที่ระบบยังไม่ได้แสดงสถานะว่าสินค้าหรือบริการอยู่ระหว่างการจัดส่ง
ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อและทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้ เมื่อผู้ซื้อส่งคำสั่งยกเลิกคำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ หากผู้ขายยินยอม ผู้ขายจะต้องกดยอมรับคำสั่งขอยกเลิกนั้น ๆ ด้วย จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่หากผู้ขายไม่ยินยอม ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเจรจาระหว่างกัน เพื่อหาข้อยุติ โดยบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจา

12.1.2 เมื่อผู้ขายได้จัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ขนส่งแล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิก
คำสั่งซื้อได้

12.1.3 หากผู้ขายส่งสินค้าแก่ผู้ซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเลขพัสดุ (Tracking number) เข้าสู่ระบบทันทีหลังจากที่ได้จัดส่งสินค้าหรือบริการแล้ว ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.2 และ
ในระหว่างนี้ หากผู้ซื้อส่งคำสั่งยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หากผู้ขายยินยอม ผู้ขายจะต้องกดยอมรับคำสั่งขอยกเลิกนั้น ๆ ด้วย จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการยกเลิก
คำสั่งซื้อ แต่หากผู้ขายไม่ยินยอม ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเจรจาระหว่างกัน เพื่อหา
ข้อยุติ โดยบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจา 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายยินยอมให้ยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่ผู้ขายได้ส่งสินค้าไปแล้ว เป็นภาระของผู้ขายฝ่ายเดียวที่จะยอมรับในผลดังกล่าว

12.2 การคืนเงิน 

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาจัดส่ง และโดยที่ผู้ซื้อยังไม่ได้แจ้งยืนยันการรับสินค้าหรือบริการผ่านระบบ ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน พร้อมเหตุผลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อผู้ขายผ่านระบบ ได้ภายในระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE โดยผู้ซื้อสามารถยื่นข้อเสนอต่อผู้ขายได้ ดังนี้

เหตุขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ข้อเสนอ

ไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ

ขอคืนเงิน (เต็มจำนวน)

ขยายระยะเวลาจัดส่งให้แก่ผู้ขาย 

12.3 ผู้ขายจะต้องตรวจสอบคำขอและข้อเสนอของผู้ซื้อและตอบกลับผู้ซื้อภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

12.3.1 ในกรณีที่ผู้ขายยอมรับตามคำขอและข้อเสนอของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการซื้อขายตามคำขอและข้อเสนอดังกล่าวเพื่อ
ให้ผู้ซื้อยืนยัน  

12.3.2 ในกรณีที่ผู้ขายปฎิเสธคำขอดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาตกลงกันเองได้โดยตรงเพื่อหาทางออกร่วมกัน

12.4 ในกรณีผู้ใช้บริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ไม่สามารถตกลงกันได้หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อ
ขอข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ ยินดีอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและ
ส่งมอบข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการที่จำเป็นของผู้ใช้บริการเท่านั้น
แต่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถตกลงระหว่างกันได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

12.5 ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการฝ่ายหนึ่งหรือดำเนินการอื่นใด แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ใช้บริการอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวละทิ้งคำร้อง และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียง
ผู้เดียวในการตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่พอใจ และโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น 

12.6 บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และ/หรือผู้ใช้บริการฝ่ายที่ละทิ้งคำร้อง

12.7 ในกรณีบริษัทฯ ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ซื้ออันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่บริษัทฯ และผู้ขายต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วย

12.8 ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ตรวจสอบและยืนยันการรับสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินได้

13. ทรัพย์สินทางปัญญา 

13.1 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 

“PAYPAY” “PayPay” “เพย์เพย์ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เทคโนโลยี โดเมนเนม (Domain Name) เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่เกี่ยวกับบริการหรือบริษัทฯ ทั้งที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน
ก็ตามเป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ หรือผู้อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)  

13.2 การให้สิทธิการใช้งานโดยทั่วไป 

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงและการใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เท่านั้น โดยเป็นสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแบบไม่ผูกขาด (non-exclusive)
ถูกเพิกถอนได้ (revocable) ไม่สามารถโอนได้ (non-transferable) ไม่สามารถให้สิทธิช่วงได้ (non-sub licensable) และไม่มีค่าตอบแทน (royalty-free) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข เลียนแบบ ใช้ หรือ เผยแพร่ ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ 

13.3 การให้สิทธิแก่บริษัทฯ และการรับประกันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

13.3.1 ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนที่เป็นกรรมสิทธิของผู้ใช้บริการหรือเป็นสิทธิที่ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้ ซึ่งผู้ใช้บริการได้ส่งมอบ อัปโหลด หรือส่งต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ  การให้บริการ และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ โดยเป็นสิทธิการใช้แบบไม่ผูกขาด (non-exclusive) ไม่สามารถเพิกถอนได้ (irrevocable) โอนได้ (transferable) ให้สิทธิช่วงได้ (sub licensable) และไม่มีค่าตอบแทน (royalty-free)

13.3.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ขายในรูปแบบร้านค้า ผู้ขายยอมรับและตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการใช้และแสดงชื่อร้านค้า ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนที่เป็นกรรมสิทธิของผู้ขายหรือเป็นสิทธิที่ผู้ขายได้รับอนุญาตให้ใช้ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ/หรือแสดงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุว่าผู้ขายเป็นผู้ใช้บริการ PAYPAY หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมเป็นการเฉพาะเจาะจง  โดยเป็นสิทธิการใช้แบบไม่ผูกขาด (non-exclusive) ไม่สามารถเพิกถอนได้ (irrevocable) โอนได้ (transferable) ให้สิทธิช่วงได้
(sub licensable)
และไม่มีค่าตอบแทน (royalty-free)

13.3.3 ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบ อัปโหลด หรือส่งต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ
เป็นกรรมสิทธิของผู้ใช้บริการหรือเป็นสิทธิที่ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้โดยถูกต้อง และการกระทำดังกล่าว รวมถึงและการที่บริษัทฯ ใช้เนื้อหาดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ใด ๆ ของบุคคลอื่น  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะไม่รับผิดในความเสียหาย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การนำเนื้อหา หรือ รายการสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

14. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

14.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ PAYPAY ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว
เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรายละเอียด โดยผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในประกาศความเป็นส่วนตัวก่อน
การใช้บริการ ตามที่ระบุไว้ใน https://paypay.asia/index.php/privacy-notice/

14.2 ผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายอื่นผ่านการใช้บริการ PAYPAY จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

15. การตรวจสอบยืนยันตัวตน

15.1 ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขอหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการโดยตรงหรือจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือ รวมถึงให้ข้อมูลและเอกสาร หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเพิ่มเติม การขอให้ผู้ใช้บริการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตน การขอรายงานหรือตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือผ่านแหล่งข้อมูลอื่นใด การตรวจสอบรายชื่อของผู้ใช้บริการกับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Sanction list) ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

15.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น ที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทฯ เพื่อการระบุ ยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตน
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ
การให้บริการในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  ของผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือ
ไม่เป็นปัจจุบัน อันส่งให้บริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้เพื่อระบุ ยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ใช้บริการได้ 

16. การชดใช้ค่าเสียหาย 

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการหรือการใช้งานแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ อันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลอื่นใดเพื่อผู้ใช้บริการ การผิดคำรับรองและรับประกันใด ๆ ภายใต้เงื่อนไข
การให้บริการนี้ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก 

17. ข้อจำกัดความรับผิด 

หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ทั้งนี้ พนักงาน กรรมการ ตัวแทน
ของบริษัทฯ จะต้องร่วมกันรับผิดกับบริษัทฯ เฉพาะกรณีเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายพิเศษ  ความเสียหายทางอ้อม การสูญเสียรายได้ กำไรธุรกิจ ชื่อเสียงหรือโอกาส หรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกัน 

18. การรับรองและการรับประกันของผู้ใช้บริการ  

18.1 ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดารับรองและรับประกันว่าตนมีอายุอย่างน้อย 20 ปีขึ้นไปและ/หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการสมัครและใช้บริการ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ และมีความสามารถตามกฎหมาย และการตกลงและยอมรับ ปฏิบัติ และ/หรือดำเนินการที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฏหมายที่ใช้บังคับหรือข้อจำกัดในทางสัญญาใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการตกอยู่ภายใต้หรือเข้าผูกพันอยู่ 

18.2 ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลรับรองและรับประกันว่าได้ถูกจัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เข้าใช้บริการหรือผู้ที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ แทนนิติบุคคล เป็น
ผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการตกลงและยอมรับ ปฏิบัติ และ/หรือดำเนินการที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ เอกสารทางทะเบียนของนิติบุคคล หรือข้อจำกัดในทางสัญญาใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการตกอยู่ภายใต้หรือเข้าผูกพันอยู่

18.3 ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ผู้ใช้บริการใช้ชำระหรือรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ (แล้วแต่กรณี) 

18.4 ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ขายรับรองและรับประกันว่าได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุมัติ
การอนุญาตและการขึ้นทะเบียน (หากมี) จากหน่วยงานราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายโดยมิได้สิ้นอายุ ถูกยกเลิกหรือ
เพิกถอนไป ที่จำเป็นต่อการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการหรือการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

19. กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย

20. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ แบบสอบถาม ข้อร้องเรียน 

หากผู้ใช้บริการมีความเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านทาง support@paypay.asia หรือที่ บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1760 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

เมื่อติดต่อบริษัทฯ โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่บริษัทฯ อาจต้องใช้ระบุตัวตนของลูกค้า บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียนที่ส่งมา 

We use cookies to give you the best experience.